Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van InnoZence. (InnoZence is ook een onderdeel van Doggyjewels.com)

1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3  Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Artikelen en overeenkomsten

2.1  De artikelen die InnoZence verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald.

2.2  De producten die InnoZence verkoopt zijn uitsluitend bedoeld voor mensen. (de halsbanden zijn uitsluitend geschikt voor dieren).

2.3  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door InnoZence. InnoZence is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt InnoZence dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s, inclusief BTW  en exclusief verzendkosten ,indien het afleveradres buiten Nederland bevindt, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen.

3.2  Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door InnoZence tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.

3.3 Betalingen kunnen op drie verschillende manieren geschieden: Ideal, creditcard (via Paypal) betaling of vooraf door storting van het verschuldigde bedrag op NL41INGB0006066147 , t.n.v. Innozence – Doggyjewels te Delft. Voor buitelandse klanten IBAN NL41INGB0006066147 BIC INGBNL2A

3.4  Opschorting en verrekening van betalingen mag de klant alleen na schriftelijke toestemming van InnoZence. Dit betekent dat indien een betaling is verricht, deze naderhand niet ongedaan mag worden gemaakt.

Artikel 4. Levering

4.1  De meeste artikelen zijn op voorraad en zullen direct na ontvangst van betaling verzonden worden. Indien een artikel niet op voorraad is, streven wij naar levering binnen 14 werkdagen, echter de uiterste levertijd zal maximaal 30 werkdagen zijn. Indien de levertijd langer zal duren dan deze 30 dagen, zal InnoZence de klant hiervan in kennis stellen. Als dit voor de klant een probleem is dan kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Gaat de klant akkoord, dan gaat de nieuwe verwachte levertijd in. InnoZence kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie afwijkende levertijd.

4.2  InnoZence is steeds gerechtigd om in bestellingen in gedeelten te leveren.

4.3 Externe bezorgdienst De leveranties worden verzorgd door Postnl. U kunt uw pakket volgen op Track en Trace van Postnl  http://www.postnlpakketten.nl/klantenservice/tracktrace/ .  InnoZence  is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de ontvang(st)er en/of de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. InnoZence kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van goederen.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1   Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de koper binnen een termijn van acht dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan InnoZence mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard.

5.2  Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.

5.3  Indien u een product om welke rede dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan InnoZence te retourneren, dit geldt niet voor producten welke op verzoek zijn gemaakt of die in de aanbieding zijn. Indien in gedeelten wordt geleverd, dan zal voor het retourrecht elke deelleverantie als afzonderlijke aflevering worden beschouwd (alleen voor die zaken geldt een retourrecht van 14 dagen na de dag van aflevering). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is en in de originele onbeschadigde en ongeopende verpakking zit. Bij gebruik maken van retourzending dient u gebruik te maken van het contactformulier met daarin uw verzoek en reden retour zenden. Vermeld u uw ordernummer, naam, adres, woonplaats.
Het product dient dan voldoende gefrankeerd terug gestuurd te worden naar InnoZence en voorzien van (kopie) originele factuur. Indien de klant reeds betaald heeft voor het betreffende artikel, dan zal dit bedrag verminderd met de verzendkosten van de oorspronkelijke zending.

5.4  Heroepingsrecht is niet van toepassing op maatproducten, speciaal design, prijsafspraak en aanbiedingen/ sale/ opruiming .

5.5  InnoZence kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van uw (huis)dier ten gevolge van het gebruik van de producten indien dit is te wijten aan de eigen schuld van de klant, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product of door gebruik voor doeleinden waar het product niet voor bedoeld is. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) van het product in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw (huis)dier dient u uw dierenarts te raadplegen. De genoemde gewichten, maten, aanbevelingen genoemd op de website van InnoZence, folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.

5.6  De aansprakelijkheid van InnoZence is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.

Artikel 6. Garanties

6.1  Reparaties dienen door InnoZence verricht te worden. Garantie vervalt, wanneer aan de geleverde producten wijzigingen in of reparaties aan, door derden verricht zijn of indien het geleverde product voor andere dan normale gebruiksdoeleinden wordt gebruikt dan wel naar het oordeel van InnoZence op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden .

6.2  De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens InnoZence, zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

6.3  Indien de goederen door InnoZence van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de garantie tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. InnoZence zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Bij gebruik maken van retourzending dient u gebruik te maken van het contactformulier met daarin uw verzoek en reden tot retour zenden of omruilen. Vermeld u uw ordernummer, naam, adres, woonplaats.
Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de volgende punten: voldoende portokosten, kopie factuur, originele verpakking. Voldoen de retourzendingen hier niet aan dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender.

6.4  Slijtage en gebruiksfouten/sporen vallen nooit onder de garantiebepalingen

6.5  Buiten de garantie vallen:  Het verlies van Swarovski crystallized elements, het verkleuren van kralen of onderdelen (dit is een natuurlijk proces), beschadigingen door gebrek  aan eigen verantwoordelijkheid (draag geen sieraden tijdens het douchen, sporten, zwemmen, slapen en let op met agressieve schoonmaakmiddelen, hierdoor kunnen onderdelen beschadigen, verkleuren,los laten of knappen. Leder dat afgeeft nadat zij in contact is gekomen met water of vocht. Metalen en verzilverde onderdelen die door invloed van zuurstof en zonlicht zijn verkleurd kunnen opgepoetst worden met een sieraden doekje of zilverpoets doekje, vervoer-schade dat niet binnen 24 uur na het in ontvangst nemen van de bestelling bij ons is gemeld.

6.6  Leer/leder is een natuurproduct, een levend materiaal dat ademt en flexibel is. Dat zichtbare nerven en of plooien, poriën, littekens, insectenbeten kunnen hebben. En  kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van uw sieraad en of halsband. Dit zijn geen materiaalfouten. De natuur heeft hier eenvoudig haar handtekening achtergelaten. En vallen dan ook buiten de garantie.

Artikel 7. Overmacht

7.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft InnoZence in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat InnoZence gehouden is tot enige schadevergoeding. Door u betaalde bedragen worden dan geheel of (bij gedeeltelijke ontbinding) gedeeltelijk terugbetaald.

7.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan InnoZence kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoort in ieder geval de situatie dat de toelevering van bepaalde producten om wat voor reden dan ook stopt.

Artikel 8. Diversen

8.1  Wanneer door InnoZence gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat InnoZence deze voorwaarden soepel toepast.

8.2   Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomsten met InnoZence in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift (of in een bepaalde omstandigheid als onredelijk bezwarend gelden), dan zal dan zal de voorwaarde of zullen de voorwaarden niet worden vernietigd, maar slechts behoren te worden uitgelegd op een manier die wel is toegestaan althans niet onredelijk bezwarend is en die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

8.3  Wijziging algemene voorwaarden InnoZence heeft het recht haar Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

8.4   Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van InnoZence. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door InnoZence niet worden verstrekt aan derden, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.  (zie ons Privacybeleid )

Artkel 9. Toepasselijk recht

9.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost

9.3  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Bedrijfsgegevens

InnoZence

Zusterlaan 8

2611MN Delft

Telefoon: (+31) 15 889 15 30 (lokaal tarief)

Email: sales@innozence.nl

KVK: 53037758

BTW: NL145573862B01

0

Je winkelwagen